طرح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ چه قواعدی دارد ؟ /

مثلث مالی : ۵۹ نماینده مجلس در طرحی اعلام کردند: ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ، با امضای طرحی با عنوان «ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺪﺗﺤﺮﯾﻤﯽ» موافقت کردند.

این پست را به اشتراک بگذارید

مثلث مالی : ۵۹ نماینده مجلس در طرحی اعلام کردند: ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ، با امضای طرحی با عنوان «ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺪﺗﺤﺮﯾﻤﯽ» موافقت کردند.

این طرح پس از اینکه به امضای ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی تقدیم دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی شده است.

در باب دلایل توجیهی این طرح شش ماده ای آمده است: «ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﺝ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ۱۱ ﯾﺎﺑﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ.»

همچنین در ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ این طرح تاکید شده است: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾم ها ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎه های ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﻑﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ: 

منبع / ایبنا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بازار مالی

رییس کل خواستار فعالیت های بین المللی انجمن حرفه ای صنعت بیمه شد

مثلث مالی : مهندس مجید بهزادپور، با اشاره به نقش نیروی انسانی کارآمد و متخصص گفت: بیمه، صنعتی مبنتی بر نیروی انسانی است که در تمام سطوح باید به توانایی و پویایی آنها توجه ویژه داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل ضمن ابراز خرسندی از فعالیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه در راستای ارتقاء سطح دانش فعالان صنعت بیمه گفت: پیشنهاد می‌شود این انجمن فعالیت خود در حوزه های بین المللی را گسترش دهد و با برگزاری دوره های بین المللی برای کارکنان صنعت بیمه، دانش تخصصی آنها با تکنیک های جدید بیمه ای و ارزیابی ریسک به روز رسانی شود.

بیمه

بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت

مثلث مالی : شرکت بیمه پاسارگاد برای سال های متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال ۱۴۰۰ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۳۰۴ درصد شده است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید