تقدیر وزیررفاه از خدمات بیمه ملت به بازنشستگان

مثلث مالی : محمد شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی در یادداشتی از خدمات شرکت بیمه مت به بازنشستگان قدردانی کرد. نوشته است: در عصـر حاضر کـه جوامـع مختلف عمومـا با پدیـده سـالمندی روزافـزون جمعیت سـالمندان و بازنشسـتگان روبه‌رو هسـتند، باید سـاختار نظـام تامین اجتماعـی را به گونـه‌ای تعریف کـرد و بنا نهاد کـه از یک‌سـو پاسـخ‌گوی دغدغه‌ها و مطالبات اصلی این قشـر از جامعه باشـد و از سـوی دیگر زمینه آسـایش و آرامش آنها را نیز فراهـم کند.

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مثلث مالی : محمد شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی در یادداشتی از خدمات شرکت بیمه مت به بازنشستگان قدردانی کرد. نوشته است: در عصـر حاضر کـه جوامـع مختلف عمومـا با پدیـده سـالمندی روزافـزون جمعیت سـالمندان و بازنشسـتگان روبه‌رو هسـتند، باید سـاختار نظـام تامین اجتماعـی را به گونـه‌ای تعریف کـرد و بنا نهاد کـه از یک‌سـو پاسـخ‌گوی دغدغه‌ها و مطالبات اصلی این قشـر از جامعه باشـد و از سـوی دیگر زمینه آسـایش و آرامش آنها را نیز فراهـم کند.

تردیـدی وجود نـدارد کـه چنانچه به چالش‌هـا و مشـکلات دوران سـالمندی و بازنشسـتگی توجهی نشـود و برای مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی در این حوزه اقدامـی هدف‌مند، منسـجم و همه‌جانبه با مشـارکت همـه دسـتگاه‌ها و نهادها صورت نگیرد، شـاهد افزایـش هزینه‌های عمومی، فشـار بـر نظـام تامین اجتماعی و بحران‌هـای اجتماعی و سیاسـی خواهیـم بود.

در طول یک سـال گذشـته کـه سـایه ویـروس کرونـا، آسـمان زندگـی همه را تیـره و تـار سـاخت، بازنشسـتگان نیـز در معـرض تهدیدهـای مختلفـی قـرار گرفتنـد، اما بـا وجـود همـه محدودیت‌هـای موجود تـلاش کردیـم تا بـا ایجاد شـرایط مناسـب با کمترین هزینه و آسـیب از این مرحله سـخت عبـور کنیم.

در شـرایط کنونـی با شـیوع ویـروس کرونـا، احسـاس آرامـش روانی بسـیاری از مـردم سـلب شـده اسـت و بـا توجه بـه ضـروری بـودن «بیمـه» بـرای همه افـراد، «صندوق بازنشسـتگی کشـوری» طـی تفاهم‌نامـه‌ای با «بیمـه ملت»، با حرکت به سـمت رفـع نیازهـای بیمه‌ای بازنشسـتگان و توسـعه تـوان خرید آنهـا به ویژه در شـرایط اقتصادی کنونـی، امکان خریـد انـواع بیمه‌نامه را برای این قشـر از جامعه، بـا تخفیف ویـژه و به صورت اقسـاط فراهـم آورد. این حرکـت از جملـه قراردادهای بـزرگ در صنعـت بیمه محسـوب می‌شـود تا به قشـر عظیمـی از پیش‌کسـوتان جامعه، خدمـات باکیفیـت و مطلوب ارائه شـود.

شرکت بیمه ملت که طی ۹ سال متوالی دارای رکورد توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ارائه خدمات بیمه بوده، از موارد قابل توجه در انتخاب بیمه‌گر این تفاهم‌نامه بوده است. در سـال جـاری نیـز تصمیم بـر افزایش سـرمایه، نقطـه قوتـی دیگـر بـرای ایـن شـرکت و صنعـت بیمـه محسـوب می‌شـود تا تعهـدی باشـد که بـا ارائـه بیمه‌نامـه پوشـش بیمـاری کرونـا، امنیـت روانی را بـرای بازنشسـتگان عزیز، خانـواده و منتسـبان آنهـا فراهـم آورد.

عزیزانی که یک عمـر در جایگاه‌هـای مختلف بـرای آبادانی و پیشـرفت این کشـور خدمت کرده و بـدون شـک مسـتحق امنیت روانـی هسـتند. بر اسـاس ایـن تفاهم‌نامه بـا حق‌بیمـه‌ای بسـیار اندک، این افراد پوشش‌های بیمه گسترده خواهند داشت و این روند با گسترش پوشش‌های بیمه‌ای نیز همراه خواهد بود.

در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، همان‌طـور که بارها اعـلام کرده‌ایم متعهد به رعایت حقوق شـهروندی همه اقشـار مردم و از جمله قشـر فرهیخته سـالمند و بازنشسـته هسـتیم و این اصـل، محـور تمـام برنامه‌ریزی‌هـا و فعالیت‌های این وزارتخانه اسـت.

امیدواریـم روند پیگیری و رسـیدگی بـه مطالبات و خواسـته‌های بازنشسـتگان کـه همـواره از دغدغه‌هـای اصلـی دولـت و بـه ویـژه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـوده است، کماکان اسـتمرار یابد و شـاهد ارتقـای روزافزون سـطح زندگی عزت‌مندانـه، توام بـا آرامـش و بـدون دغدغه ایـن عزیزان باشـیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

تشریح برنامه های همایش بیمه و توسعه توسط رییس پژوهشکده بیمه

مثلث مالی : بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی، با محوریت تحول دیجیتال» در دو روز متوالیِ ۱۳ و ۱۴ آذر ماه به صورت حضوری(مدیران ارشد صنعت بیمه) و مجازی(سایر علاقه‌مندان) برگزار خواهد شد. حمید کردبچه،رئیس پژوهشکده بیمه در نشست خبری که به مناسبت بیست وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با محوریت” تحول دیجیتال ” در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد گفت: هیچ همایشی مانند همایش روز بیمه نیست، چراکه این همایش بستری برای گفت و گو و گفتمان سازی است و با توجه به نقص صنعت بیمه در این زمینه، برپایی چنین همایشی بسیار مفید است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید